"Hlavným úkolom architektúry, je pretlmočenie platného spôsobu života pre našu dobu."  Siegfried Giedion

Výkon činnosti architekta a krajinného architekta upravuje zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektocha autorizovaných stavebných inžinierochv platnom znení.

Architekti a krajinní architekti sú oprávnení najmä na:
> naše osvedčenia a certifikáty

a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerovarchitektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov,

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok,

c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej a krajinnej architektúry a projektovej dokumentácie obnovy a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne a v jej ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,

d) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,

e) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom minimalizovať negatívne dopady stavieb na urbárne prostredie a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,

f) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,

g) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela, resp. diel krajinnej a záhradnej architektúry, vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie,

h) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb,

i) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,

j) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní.

Architekti a krajinní architekti sú povinní pri vykonávaní povolania napomáhať realizácii ústavného práva na priaznivé životné prostredie a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.

Architekti sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladajú za užitočné v záujme objednávateľa.

Architekt je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním služieb pre objednávateľa, ak by ich prezradením mohla vzniknúť ujma na právach alebo oprávnených záujmoch objednávateľa alebo ak si to objednávateľ vyhradil. Architekti zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti.

Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti architektov a inžinierov, sú pre úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný podpis pôvodcu a odtlačok jeho úradnej pečiatky.

 

Autorizovaný architekt a Slovenská komora architektov (SKA)

Autorizovaným architektom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných architektov vedenom Slovenskou komorou architektov. Autorizovaným krajinným architektom je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných krajinných architektov vedenom Slovenskou komorou architektov. Zákon upravuje aj právne postavenie tzv. hosťujúcich architektov a hosťujúcich krajinných architektov.

Slovenská komora architektov je nezávislá samosprávna stavovská organizácia so sídlom v Bratislave, ktorá združuje architektov zapísaných v zozname autorizovaných architektov a krajinných architektov zapísaných v zozname autorizovaných krajinných architektov.

... naše služby