Chráňte svoju dušu. Krajina ako obraz ľudí, ktorí ju obývajú. Václav Cílek

I. Architektonický návrh

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. 

Výstup

 • koncept - popis myšlienok na pozadí architektonického návrhu doplnený o škice
 • situácia - umiestnenie stavby na pozemok
 • schematické pôdorysy, rezy a pohľady spravidla v mierke 1:100
 • štandardné 3D zobrazenie
 • fotorealistická vizualizácia - v prípade záujmu klienta nadštandardné fotorealistické zvizualizovanie návrhu 
 • orientačný rozpočet - v prípade záujmu klienta

Počet tlačených sád: 2ks

II. Dokumentácia na územné konanie

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška.
Pre stavbu rodinného domu umožňuje Stavebný zákon zlúčiť územné konanie (II.) a stavebné konanie (III.) do jedného administratívneho úkonu. Závisí to od samotného riešenia domu a lokality. Táto fáza projektu je niekedy potrebná, niekedy nie.

Výstup

 • sprievodná správa
 • situačný výkres - umiestnenie stavby na podklade katastrálnej mapy
 • situácia - umiestnenie stavby a staveniska a ich väzby na okolie
 • pôdorysy, rez, pohľady - návrh architektonického a dispozičného riešenia objektu spravidla v mierke 1:200

III. Projekt na stavebné konanie - projekt stavby

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. 

Výstup

 • sprievodná správa 
 • súhrnná technická správa
 • koordinačná situácia
 • architektonicko-stavebná časť (pôdorysy, rezy a pohľady spravidla v mierke 1:100, 1:50)
 • statické posúdenie stavby
 • zdravotechnika (voda + kanalizácia) + prípojky (studňa, čistička odpad. vôd, žumpa)
 • plynoinštalácia + prípojka (podľa potreby)
 • elektroinštalácia + prípojka (podľa potreby)
 • vykurovanie (podľa potreby)
 • požiarno-bezpečnostné riešenie
 • energetické hodnotenie - výpočet energetickej hospodárnosti stavby

Počet tlačených sád: 6ks

Prvé dva výtlačky sú určené ako príloha k žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Jeden výtlačok po vydaní stavebného povolenia ostáva na úrade v archíve, druhý opečiatkovaný dostanete naspäť. Tento musí byť počas výstavby stále na stavbe.

IV. Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby - tendrová dokumentácia

Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov stavby). Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. Dokumentácia predstavuje prvú etapu spracovania projektu pre realizáciu stavby, a to do miery, ktorá je potrebná na splnenie účelu tejto výkonovej fázy. Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu na uskutočnenie stavby, použije sa ako podklad pre na výber zhotoviteľa ukončený projekt na uskutočnenie stavby. 

Výstup

 • pozri realizačný projekt fáza V.

V. Projekt na uskutočnenie stavby - realizačný projekt

Účelom projeku na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt spolu s geodetickou dokumentáciou (vytýčením priestorovej polohy stavby) a výrobnou (dielenskou) dokumentáciou jednotlivých zhotoviteľov častí pomocnej stavebnej výroby (napr. výroby atypických okien, zasklených stien, fasádnych obkladov) musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. 

Výstup

 • sprievodná správa 
 • súhrnná technická správa
 • architektonicko-stavebná časť (podrobné doplnenie výkresov k stavebnému povoleniu o výpisy, výkazy a detaily) v mierke 1:50, detaily 1:25 a menšia mierka
 • statický projekt (podrobné statické výkresy k realizácii prítomných nosných prvkov stavby)
 • ostatné profesie podrobnejšie

Počet tlačených sád: 4ks

VI. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Projekt skutočného vyhotovenia (dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby) je časť dokumentácie projektu, do ktorej sú zaznamenané zmeny a úpravy uskutočnené v priebehu fázy realizácie projektu a fázy vyskúšania a preukazov do dokumentácie súborného riešenia projektu a do dokumentácie realizačnej. Túto dokuemntáciu si môže vyžiadať stavebný úrad pre ku koludácii ak sa na stavbe udiali zásadne zmeny oproti projektu. Prikladá sa ku kolaudačnému konaniu.

end faq

FAQ header 1

FAQ content 1

 

FAQ header 2

FAQ content 2

 

FAQ header 3

FAQ content 3

 

end faq

{accordionfaq faqid=accordion2 faqclass="graybarfaq header background contentbackground" active=item1}